English
Spausdinti
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė
Tel.: (8 446) 62 810, 55 344
Faks. (8 446) 70 801
El. paštas savivalda@taurage.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188737457


Renginių kalendorius
M A T K Pn Š S
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930010203
Lapkritis
    2017     


 

Lankytojų statistika:

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

 

Gyventojams Verslininkams Turistams
| Darbuotojų informacija
Švietimo skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Respublikos g. 2, faksas (8 446) 70 801

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

 • įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus, savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo veiklą;
 • organizuoti, prižiūrėti , tobulinti ir vertinti Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro, ,,Aušros", ,,Šaltinio", Žalgirių, Jovarų, Tauragės rajono Batakių, Skaudvilės, Žygaičių vidurinių, Tauragės rajono Adakavo, Lomių, Šakviečio, Pagramančio, Baltrušaičių, Tarailių, Tauragės Martyno Mažvydo, Gaurės, Lauksargių, Kunigiškių, Sartininkų, Dauglaukio pagrindinių mokyklų, Tauragės gimnazijos, Suaugusiųjų bendrojo lavinimo centro ir Jaunimo mokyklos, Moksleivių kūrybos centro, muzikos, vaikų ir jaunių sporto mokyklų, ikimokyklinių įstaigų: l.-d.,,Žvaigždutė", l.-d. ,,Ąžuoliukas",VRCM ,,Pušelė", vykdomą ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, specialųjį ugdymą, vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą, vaikų užimtumą.

     Skyrius pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

 • tiria ir vertina švietimo būklę, analizuodamas, kaip tenkinami vaikų ir suaugusių asmenų švietimo poreikiai savivaldybėje pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo savivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją;
 • rengia savivaldybės strateginių švietimo planų projektus, savivaldybės švietimo tarybos (jei ji įsteigta ) pritarimu teikia juos savivaldybės tarybai tvirtinti ir įgyvendina patvirtintus planus;
 • rengia savivaldybės metinių švietimo veiklos programų projektus, savivaldybės švietimo tarybai (jei ji įsteigta ) apsvarsčius, teikia juos savivaldybės institucijoms tvirtinti ir įgyvendina patvirtintas programas;
 • dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projektus švietimo programoms įgyvendinti;
 • rengia tikslinių švietimo programų projektus, teikia juos savivaldybės tarybai tvirtinti ir organizuoja patvirtintų programų įgyvendinimą;
 • teikia savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl sąlygų vykdyti vaikų privalomąjį švietimą sudarymo, prieinamo visuotinio švietimo, mokyklų tinklo formavimo pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo savivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją;
 • teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybėje veikiančias pavaldžias mokyklas, švietimo programas, mokymosi formas;
 • tvarko švietimo informacines sistemas; teikia Švietimo ir mokslo ministerijai, valstybinės švietimo priežiūros institucijoms ir visuomenei savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje;
 • vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais švietimo stebėsenos rodikliais ir jų nustatyta tvarka, vykdo valstybės švietimo stebėseną;
 • inicijuoja savivaldybės švietimo savivaldos institucijų kūrimąsi;
 • koordinuoja savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų vadybinę veiklą; konsultuoja mokyklų vadovus ir mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais;
 • koordinuoja savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų veiklą teikiant informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą mokiniams ir pedagoginę pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems skurdžiai gyvenančių šeimų, pabėgėlių vaikams, beglobiams, mokyklų nelankantiems vaikams, riboto mobilumo asmenims, bedarbiams, taip pat grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, besigydantiems nuo alkoholizmo ir narkomanijos ir prie visuomenės nepritampantiems asmenims;
 • koordinuodamas savivaldybės tarybai pavaldžių pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų veiklą, teikia kvalifikacijos tobulinimo, konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams;
 • vertina savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimus prižiūri mokyklų veiklą pagal švietimo ir mokslo ministro nustatytą tvarką;
 • organizuoja savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų vadovų ir mokytojų atestavimą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • dalyvauja organizuojant vaikų ir mokinių maitinimą ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokyklose(numatyta LR švietimo įstatymo 36 str. 10d.);
 • atlieka ugdymo įstaigų vadovų atžvilgiu personalo funkcijas.
 • dalyvauja organizuojant ir koordinuoja specialių poreikių asmenų iki 21 metų ir mokinių nemokamą vežiojimą į mokyklas švietimo įstatymo nustatyta tvarka;
 • rengia sprendimų dėl mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo projektus pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo savivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją, organizuoja jų įgyvendinimą;
 • organizuoja reorganizuojamų, likviduojamų ar pertvarkomų mokyklų mokymosi sutartyse numatytų mokyklų įsipareigojimų mokiniams vykdymą;
 • rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl:
  • mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų nuostatų, jų pakeitimų ir papildymų tvirtinimo;
  • mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo neformaliojo švietimo mokyklose;
  • mokesčio dydžio nustatymo už mokyklų teikiamą neformalųjį švietimą, ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokyklos nuostatuose reglamentuotas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas (pailgintos dienos grupės, mokinių priežiūra po pamokų, studijos, klubai, būreliai, stovyklos, ekskursijos ir kitos paslaugos);
  • pritarimo pavaldžių mokyklų vykdomų formaliojo švietimo programų pasirenkamosios dalies variantams, neformaliojo švietimo programoms, užtikrindamas, kad mokyklų vykdomų švietimo programų pasiūla tenkintų vietos bendruomenių poreikius;
  • neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu vykdymo tvarkos;
  • priėmimo į mokyklas tvarkos ir aptarnavimo teritorijų bendrojo lavinimo mokykloms nustatymo;
  • dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus.
 • organizuoja savivaldybių teritorijose esančių pagrindinių mokyklų mokinių pasiekimų vertinimą ir brandos egzaminus;
 • nustatytąja tvarka organizuoja ir tvarko savivaldybių teritorijose gyvenančių vaikų apskaitą;
 • nustato mokyklų nelankančių vaikų skaičių ir jų ugdymo poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrindami savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymąsi pagal privalomojo švietimo programas;
 • kaupia ir skelbia informaciją apie mokyklų veiklą(numatytą LR švietimo įstatymo 60 str. 16p.);
 • Vykdo kitas savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas.
 • Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka atlieka finansų kontrolę.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka dalyvauja išduodant licencijas mokymo veiklai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. liepos 12 d. nutarimą Nr. 825 ,,Dėl Leidimų (licencijų) mokyti išdavimo nuostatų patvirtinimo" (Žin., 1999, Nr. 62-2050).
Pareigos Vardas, pavardė Kabineto nr. Telefonai
Vedėjas Egidijus Šteimantas
egidijus.steimantas@taurage.lt
315 8 687 11 148
8 446 62 822
422
Vyriausioji specialistė Lina Oželytė
lina.ozelyte@taurage.lt
314 8 687 53 792
8 446 62 823
423
Vyriausioji specialistė Audronė Bartušienė
audrone.bartusiene@taurage.lt
316 8 652 66 824
8 446 62 825
425
Vyriausioji specialistė Vitalija Okienė
vitalija.okiene@taurage.lt
314 8 682 18 026
8 446 62 823
423
Vyriausioji specialistė Regina Patašienė
regina.patasiene@taurage.lt
319 8 650 18773
8 446 62 828
428
Vyriausioji specialistė Danguolė Petkienė
danguole.petkiene@taurage.lt
316 8 614 89 939
8 446 62 825
425
Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
Paskutinis atnaujinimas: 2017-06-14 08:47:37
|

Mano paskyra

  
 
 
 
  
 
  
 
 
   
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

© Visos teisės saugomos. El. p. inform@taurage.lt.

Kopijuoti ir platinti www.taurage.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama
Svetainę sukūrė  Idamas. Panaudotas SmartWeb

Į puslapio viršų (Left Alt+Z+Enter)